Čo je register partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora (ďalej len „register”), vznikol zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) v nadväznosti na predchádzajúcu právnu úpravu registra konečných užívateľov výhod. Register spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR a registrujúcim úradom, ktorý vykonáva zápisy do tohto registra je Okresný súd Žilina.

Dôležité je povedať, že Partner verejného sektora sa nemôže do RPVS zapísať sám. Zápis sa realizuje cez tzv. oprávnenú osobu, ktorou je v zmysle zákona advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR.

 

Partner verejného sektora je povinný s oprávnenou osobou uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS. Len oprávnená osoba môže vykonať nielen prvozápis, ale aj ďalšie registrácie zmien či výmazu zapísaných údajov.

 

RPVS sa vedie výhradne v elektronickej podobe a táto je právne záväzná, to znamená, že všetky zverejnené údaje v tomto registri sú účinné voči všetkým a nie je potrebné ich pred orgánmi verejnej moci preukazovať, t.j. orgán verejnej moci si má možnosť tieto údaje zistiť sám. Registrujúcim orgánom (orgán vykonávajúci zápisy, zmeny a výmazy údajov) je Okresný súd Žilina.

 

Pre splnenie povinnosti vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa v prechodnom období, ako aj pre nové zápisy, zmeny a výmazy použite elektronické služby RPVS.

súd, kladivo

Hlavným účelom zákona je legislatívne vymedzenie požiadaviek na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov v rámci ktorých tretia osoba prijíma plnenie z verejných zdrojov. Filozofia zákona predpokladá, že prístup k verejným zdrojom nad určité limity je podmienený zápisom v registri, z ktorého musia byť zrejmí koneční užívatelia výhod aj oprávnená osoba. Údaje zapísané v registri sú verejne dostupné a každá osoba sa môže oboznámiť s obsahom v ňom zapísanom. Úlohou registra je najmä prispieť k zvyšovaniu transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi a to tým, že má odkryť vlastnícke a riadiace štruktúry subjektov, ktoré obchodujú so štátom, samosprávou resp. inak čerpajú verejné zdroje.  

Partner verejného sektora (ďalej len „PVS“) môže iniciovať svoj výmaz z registra partnerov verejného sektora z vlastnej iniciatívy, t.z. ide o tzv. dobrovoľný výmaz. V praxi to znamená, že jedine oprávnená osoba PVS podá v registri partnerov verejného sektora návrh na výmaz z tohto registra. (napr. z dôvodu, že PVS už neprijíma z verejných zdrojov finančné prostriedky, preto žiada o svoj dobrovoľný výmaz z registra partnerov verejného sektora). K výmazu PVS však môže dôjsť aj bez návrhu a to na základe uvedenia nesprávnych, neúplných a nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod, čo vyplýva z ustanovenia § 12 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“).

Neopomenuteľnou súčasťou tohto druhu výmazu PVS z RPVS je zároveň aj rozhodnutie o vylúčení v zmysle ustanovenia § 13a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“), kde sú obsiahnuté podmienky a následky rozhodnutia o vylúčení. 

Vyššie uvádzaný výmaz PVS z RPVS taktiež zakladá aj oprávnenie štátu odstúpiť od zmluvy, možnosť neplniť zmluvu bez toho, aby sa štát dostal do omeškania. 

V zmysle ustanovenia §13a  zákona o RPVS ak registrujúci orgán vykoná výmaz PVS v konaní o kvalifikovanom podnete alebo po tom, ako mu bola uložená pokuta v zmysle ustanovenia § 13a ods. 2 zákona o RPVS, nemôže byť do RPVS zapísaný počas lehoty dvoch rokov od jeho výmazu. Uvedené platí aj vtedy, ak PVS nie je zapísaný v RPVS a to ku dňu právoplatnosti rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 12 ods. 8 zákona RPVS, t.z., že ak v priebehu konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v PRVS dôjde k výmazu PVS na návrh oprávnenej osoby, registrujúci orgán toto konanie dokončí a podľa záverov následné príjme rozhodnutie. 

podpis zmluvy

Aby register mohol plniť svoj účel, kľúčovým je zápis skutočných koneční užívateľov výhod a nie len tých formálnych, ktorých totožnosť sa dá jednoducho zistiť z obchodného registra. Z tohto dôvodu má za správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod okrem partnera verejného sektora zodpovedať aj oprávnená osoba, ktorá je povinná postupovať s odbornou starostlivosťou. V prípade uvedenia nepravdivých informácií hrozia pre partnera verejného sektora a oprávnenú osobu pomerne prísne sankcie.